ชุดจิตรกรรมสามเหลี่ยมวัฒนธรรม

ลักษณะของผลงานชุดนี้ คือ การกลับมาสู่รูปแบบการเขียนภาพทิวทัศน์จากแง่มุมที่เป็นจริงประกอบกับทฤษฎีแสงและเงา เป็นการเขียนภาพโดยอาศัยแง่มุมที่จริงเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบของภาพ การเขียนภาพจะทิ้งร่องรอยของพู่กันไว้ ทั้งในส่วนที่เป็นพื้นหลังและพื้นที่ของเงา สำหรับพื้นที่ของแสงที่ส่องสว่างนั้นมีการเขียนแต่งรายละเอียดสถานที่อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นจริงตามที่ตาเห็น และเพิ่มเติมความรู้สึกประทับใจเพื่อให้ภาพดูมีชีวิตชีวาแบบเดียวกันกับการวาดภาพวิวทิวทัศน์ที่ดี

มุมมองที่เลือกเขียนเป็นมุมมองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ เพื่อกำหนดจุดเด่นและพื้นที่ปล่อยวางให้สวยงามลงตัว สามารถคงความเป็นจริงของสถานที่ไว้ให้ได้มากที่สุด โดยมุมมองส่วนใหญ่ในผลงานนี้เป็นด้านตรงของหน้าบัน ผนังวิหาร หรือซุ้มประตู เพื่อควบคุมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในองค์ประกอบที่เหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความสงบ ทำเชื่อถือศรัทธาแห่งสถานที่นั้น ไม่มีสิ่งแวดล้อมโดยรอบมารบกวนความรู้สึกอันขรึมขลัง สงบเงียบ และสง่างามของพุทธศาสนสถาน

ผลงานภายใต้แนวคิด “สามเหลี่ยมวัฒนธรรม” นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งบทสรุปของทฤษฎีแสงและเงา เป็นการหวนกลับสู่สิ่งที่เป็นหัวใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดชีวิต เป็นการหลอมรวมทุกสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ในตัวตนเข้าด้วยกันอย่างเรียบง่ายลงตัว ทั้งนี้การวาดภาพทิวทับที่ถอดแบบความจริงออกมาตามที่ตาเห็น การใช้ทฤษฎีแสงและเงาเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาพ และการสำรวจศิลปวัฒนธรรมในทางพระพุทธศาสนา ผลที่ออกมาจึงเป็นงานพุทธศิลป์ที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เรียบง่าย หากก็เต็มไปด้วยทักษะฝีมือและจิตวิญญาณของศิลปินผู้สร้างงาน

The outstanding features of this collection are the revisit of realistic landscape painting and the theory of light and shadow. The realistic perspective is an attribute that marks the whole composition of the work. Also traces of brushstrokes are visibly left in the background and inside of the shadow, while the lightened space is painted with precise details of the place so as to create the true feeling that I felt before my eyes. Moreover, I have added my impression to boost up the overall liveliness in the work as is a good landscape painting supposed to be.

The point of view I choose to portray is the one presenting the identity of the place. This is to indicate the focal point and the space in the work for it will be appropriate and beautiful. I tried to maintain the realism of the place as much as I could. Most of the angles in the work show the front view of pediment, the wall of vihara, or the arch to control the ambiance and the surroundings, for them to be well – proportioned and represent the calmness, belief, and faith found in those places without the intervention from outside.

This artwork with the concept of the cultural triangle is considered the conclusion of the theory of light and shadow. It is a return to the heart of my lifelong artistic creation, a simple fusion of my every essence, for instance, the realistic landscape drawing that truly reproduce what my eyes saw, the use of the theory of light and shadow as the main composition of the work, and the exploration of Buddhist arts and culture. As a result, the Buddhist art is presented straightforwardly; they are simple; yet, skillful and overflowing with the soul of the artist.

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมชุด “แสงเงาในศาสนสถานสามเหลี่ยมวัฒนธรรม”

THE ARTWORK SERIES “LIGHT AND SHADOW INSIDE RELIGIOUS PLACES IN THE CULTURE TRIANGLE”

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมชุด “แสงเงาในศาสนสถานสามเหลี่ยมวัฒนธรรม” (ในช่วง พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน) ได้รับแนวคิดแรงบันดาลใจมาจากแสงเงาตามศาสนสถานต่างๆ ในดินแดนของ 3 อาณาจักรที่มีรากฐานความเชื่อในพระพุทธศาสนา โดยอาณาจักรทั้ง 3 คือ

ล้านนา (เชียงแสน)

ล้านนา คือ ดินแดนใน 3 – 4 จังหวัด ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต การปกครอง จากประเทศเมียนมาอยู่เกือบ 200 ปี ลักษณะพิเศษของดินแดนล้านนา คือ มีรอยต่อที่เชื่อมด้วยศาสนาและศิลปวัฒนธรรมกับดินแดนจีนตอนใต้ คือ สิบสองปันนา และดินแดนล้านนาทางตอนเหนือของแม่น้ำโขง อันเป็นอาณาจักรประเทศลาวซึ่งมีอิทธิพลทางความเชื่อทางพระพุทธศาสนา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงถึงดินแดนเขตอีสานของไทย ในขณะเดียวกัน ล้านนาในบางยุคสมัยก็ได้รับอิทธิพลทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการปกครองจากดินแดนสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และรัตนโกสินทร์ ดังนั้น อาณาจักรล้านนาในภาพลักษณ์ที่เป็นรูปประธรรมจึงมีอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายที่บูรณาการกันอยู่ ภายใต้ความเป็นล้านนาซึ่งมีบุคลิกภาพอันโดดเด่น คือ ความเป็นเมืองพุทธที่สงบสุข ร่มเย็น มีศิลปวัฒนธรรมอันนี้รากฐานเฉพาะตน

ล้านช้าง

ล้านช้าง คือดินแดนฝั่งเหนือแม่น้ำโขง อาณาจักรติดต่อกับพม่า ไทย เชียงแสน จังหวัดอีสานตอนเหนือ (สิบสองปันนา) เวียดนาม และเขมร เราจะเห็นได้ถึงความเชื่อมต่อของอาณาเขตที่รวมตัวหลัก นั่นคือ การนับถือพระพุทธศาสนา และการใช้ชีวิตในสังคมเกษตรเส้นปลูกข้าวเป็นหลัก มีศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมต่อหลายประเทศ แต่ความเป็นอาณาจักรที่มีจุดแข็งของตนเองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นล้านช้าง แม้แต่บางช่วงที่ประเทศไทยได้เคยเผยแพร่อาณาจักรเข้าไปถึงเวียงจันทน์ แต่ความเป็นอาณาจักรที่มีจุดแข็งของตนเองทางด้านชาติพันธุ์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ความเป็นล้านช้าง (เมืองหลวงพระบาง) แต่ก็ยังมีจุดเด่นที่ถือว่าเป็นมรดกโลกได้เช่นกัน ดังนั้น อาณาจักรล้านช้างในภาพลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม จึงมีลัทธิอิทธิพลศิลปะหลากหลายที่บูรณาการกันอยู่ แต่อาณาจักรล้านช้างก็ยังมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น คือ ความเป็นเมืองพุทธ มีเจ้ามหาชีวิต เมืองเกษตรกรรมมีความสงบร่มเย็น มีศิลปวัฒนธรรมที่มีรากฐานเฉพาะตน

ศรีอโยธยา (สุวรรณภูมิ)

ศรีอโยธยา (สุวรรณภูมิ) คือ ประเทศที่อยู่ในพระบฏ ความสำคัญของอาณาจักรไทยที่สืบสานมาหลายยุค ไม่ว่าจะเป็นทวารวดี ศรีวิชัย เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ อาจกล่าวได้ว่าแผ่นดินไทย หรือ สยามประเทศเป็นที่ตั้งของเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอาณาจักรของสุวรรณภูมิ จึงถือว่าศูนย์กลางสุวรรณภูมิ คือ ประเทศไทย อาณาจักรที่รุ่งเรืองทั้งการปกครอง การศาสนา การค้า

The Light and Shadow inside Religious Place in the Cultural Triangle collection was inspired by the light and shadow among the religious places in three kingdoms that share the some Buddhist beliefs. They are:

LAN NA (CHIANG SAEN)

Lan na was a kingdom covering three to four provinces in the north of Thailand whose religions, arts and cultures, ways of life, and administration systems were influenced by Myanmar for almost 200 years. However, the special character of Lan Na was that they also had a connection with Xishuangbanna in southern China and Lan Chang in northern Mekong region located the kingdom of Laos. The Buddhist belief, way of life, and arts and culture were the things that connected Lan Na with those two places as well as the lsan region of Thailand. Meanwhile, Lan Na, in some eras, was influenced by Sukhothai, Ayutthaya, and Rattanakosin. Therefore, arts and cultures of the kingdom of Lan Na had been influenced by several cultures that gradually integrated as one Lan Na with distinctive characteristics of a peaceful and harmonious Buddhist city with unique arts and culture.

LAN CHANG

Lan Chang was the land in northern region of the Mekong bordering Myanmar, Thailand, Chiang Saen, Xishuangbanna, Vietnam, and Cambodia. The kingdom also shared similar ideas of religious belief which was Buddhist, lifestyle of an agricultural society where rice was the main produce, and arts and culture, However, as their strong points were ethnic, religion, arts and culture, and unique style, they maintained their identities even Buddhist, lifestyle of an agricultural society where rice was the main produce, and arts and culture. However, as their strong points were ethnic, religion, arts and culture, and unique style, they maintained their identities even though there was a time when they were annexed by Siam as far as Vientiane. Therefore, arts and cultures of the kingdom of Lan Chang, similar to Lan Na, were influenced by several cultures integrated together; but even so, they retained their distinctive characteristics which were a Buddhist kingdom, ruling by king, making a living through agriculture and having their own individual arts and culture.

SRI AYOTHAYA (SUVARNABHUMI)

Sri Ayothaya was the place stated in Phra  Bod (a piece of cloth with an image of Lord Buddha) that suggested the importance of the kingdom of Siam succeeded from generation to generation, whether it was Dhavaravati, Srivijaya, Chiang Saen, Sukhothai, Ayutthaya,  and Rattanakosin kingdom. Due to the abandance of the land, Siam was considered the heart of all kingdoms in Suvarnabhumi that possessed the prosperity in terms of administration, religion, and trade.

error: Content is protected !!