ศิลปะส่องทาง – สุวรรณภูมิ

ART GIVES LIGHT – SUVARNABHUMI

ที่มาของแรงบันดาลใจของศิลปกรรมชุดศิลปะส่องทาง – สุวรรณภูมิ

จากความบันดาลใจในการวางผังและกำหนดรูปแบบโครงสร้างในผลงานทางสถาปัตยกรรม ศาสนสถานของศิลปวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิของศิลปินแต่ละยุคสมัยในอดีตที่ส่งผ่านมาสู่ศิลปินกับศิลปวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน

จากความประทับใจ ความศรัทธาในเนื้อหาสาระของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงความศรัทธา ความเชื่อระหว่างศิลปินกับศิลปินจากอดีตสู่ปัจจุบัน และงานศิลปวัฒนธรรมที่ส่องทาง ให้อิทธิพล ให้แนวคิด ให้แรงดลใจต่อกันจากอดีตสู่ปัจจุบันกับศิลปิน

จากความดลใจในการรับรู้ การสื่อสาร การส่งต่อ การถ่ายทอดที่พัฒนาสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ในยุคสมัยปัจจุบัน

INSPIRATION OF “ART GIVES LIGHT – SUVARNABHUMI”

The artwork is inspired by architectural structures and religious places of each country in Suvarnabhumi land. Those structures and religious places were created by the artist in each period, and inherited to the artists in the present.

With the impression and faith on nature, way of life, and culture together with the faith of artists, the artwork is like the light connecting ideas and inspiration of the artist in the past with the artist in the present.

Because of this inspiration, it has sent, taught, and developed into the creative artwork seen at present.

แนวความคิดหลักของศิลปกรรมชุด ศิลปะส่องทาง – สุวรรณภูมิ

          เป็นการสร้างสรรค์งานศิลป์ที่สื่อสารถึง ความรู้สึก ความงาม ความคิด ความหมาย และปัญญา เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ประกอบการสร้างการตีความการแปลความหมาย เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะในเทคนิควิธีการสื่อผสม เพื่อสะท้อนถึงเนื้อหาสาระของจิตวิญญาณ (Spirit) แสงภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ผ่านงานวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรมของศิลปะที่ส่องทางระหว่างศิลปินกับศิลปิน และงานศิลปวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ

            .”ศิลปะส่องทาง – สุวรรณภูมิ” เป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระในประเด็นของจิตวิญญาณ (Spirit) ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ของคนในสุวรรณภูมิที่มีการแสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ ระหว่างศิลปินกับศิลปิน ศิลปินกับงานวัฒนธรรม ศิลปินกับวิถีชีวิต ศิลปินกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสังคม เป็นการส่องทางระหว่างอดีตกับปัจจุบัน

MAIN CONCEPT OF “ART GIVES LIGHT – SUVARNABHUMIW”

          This artwork aims to send the emotion, beauty, thought, meaning, and wisdom as factors for interpretation. The mixed-media technique is used with the objective of reflecting the spirit and light of wisdom through both academic and artistic works. The connection among the artists in Suvarnabhumi is also portrayed in the artwork.

          The artwork “Art Gives Light – Suvarabhumi” depicts the spirit, wisdom, and identity of people in Suvarnabhumi. It also presents the connection between artists and artists, artist and culture, artists and way of life, artists and nature, and artists and society. The way it presents is a light connecting the past and the present.

ศิลปะส่องทาง – สุวรรณภูมิ ศิลปะจัดวางแสดงวัฒนธรรมด้านอาหาร ซึ่งเป็นลักษณะอีกแขนงหนึ่งที่โดดเด่นของดินแดนแถบสุวรรณภูมิ แต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ในการปรุงอาหารจนมีรสชาติเฉพาะตัว เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวิถีชีวิต ผลงานชิ้นนี้ต้องการกระตุ้นจิตสำนึกให้เพื่อนมนุษย์ดูแลสุขภาพร่างกายผ่านการบริโภคที่มีคุณภาพให้ถูกต้องตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวิต (หนักเช้า เบาเที่ยง เลี่ยงเย็น)

Art Gives Light – Suvarnabhumi is an installation art that portrays the food culture which is one of the distinctive arts in Suvarnabhumi region. Each ared has their own cooking methods and taste that fit well with their geography, weather, and lifestyle. This work of art was created with the need to motivate and encourage humans to take care of their health by eating the right amount of food according to their biological clock (heavy breakfast, light lunch, no dinner.)

error: Content is protected !!