แนวความคิดหลักของศิลปกรรม ชุด ศิลป์ส่องทาง ภูมิจักรวาลสุวรรณภูมิ

MAIN CONCEPT OF “ART GIVES LIGHT: LAND OF UNIVERSE”

            จากหลักคิดแบบแรงบันดาลใจดังกล่าว ซึ่งเป็นฐานความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่องภูมิจักรวาลสุวรรณภูมิ เป็นการออกแบบผังโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมให้เป็นงานสร้างสรรค์ของลวดลายพันธุ์พฤกษา อันเป็นสัญลักษณ์ทางงานประณีตศิลป์ของประเทศต่างๆ ในสุวรรณภูมิ โดยนำมาประกอบเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ในมุมมองทัศนศิลป์ใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพ ความประสานกลมกลืนของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในเรื่องภูมิจักรวาล ที่มีฐานความคิดมาจากภูมิจักรวาล ศาสนา พันธุ์พฤกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ของคนสุวรรณภูมิในอดีตมาสู่ปัจจุบัน

This collection of artwork is inspired by the concept of Suvarnabhumi as the land of the universe. The artworks are the design of architectural structure under the concept of Suvarnabhumi, the land of the universe. The structure comprises of various kinds of plants and flowers as the symbols of fine art in countries in Suvarnabhumi land. Moreover, the structure is designed into various shapes in modern art presenting uniqueness and harmony in creating artwork based on the concept of the universe, religions, plants and floras, nature and environment existing among people in Suvarnabhumi land from the past to the present.

ศิลป์ส่องทางแห่งปัญญา พุทธสถานลพบุรี ศรีสุวรรณภูมิ

MAIN CONCEPT OF “ART GIVE LIGHT: LAND OF UNIVERSE”

จากวัดไชยวัฒนารามอันเป็นหมุดหมายแห่งแรงบันดาลใจครั้งสำคัญจนกระทั่งมองเห็นเส้นทางการส่งผ่านวัฒนธรรมนับพันปี จึงเกิดการเชื่อมโยงตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อวัฒนธรรมไทยสู่ชนรุ่นหลังดังเช่นที่ผู้คนในอดีตเคยทำไว้ จากการศึกษาองค์ประกอบและความเชื่อ รวมถึงหลักฐานวัฒนธรรมอันเป็นที่มาของวัดไชยวัฒนารามอย่างละเอียด เป็นจุดกำเนิดของการออกแบบศาสนสถาน “พุทธสถานลพบุรี ศรีสุวรรณภูมิ” อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยได้รับอิทธิพลในการออกแบบและแรงบันดาลใจที่ส่งผ่านมาจากวัดไชยวัฒนาราม

ภายใต้แนวคิด แสงแห่งมรดก คือการปวารณาตนเองเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม การออกแบบ “พุทธสถานลพบุรี ศรีสุวรรณภูมิ” สถานที่ปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน โดยใช้ความเชื่อเรื่องไตรภูมิจักรวาลเป็นหลักคิดในการออกแบบแผนผังของศาสนสถาน ศาสนสถานสีขาว และมีรูปทรงเลียนแบบไตรภูมิ แสดงออกถึงความสงบ สง่างาม และเต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งความศรัทธาในพุทธศาสนา

ศาสนสถานคือการส่งต่อเนื่องเส้นทางแห่งวัฒนธรรมและส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญา ส่องทางให้กับชนรุ่นหลังได้เดินไปสู่หนทางแห่งความสงบสุขและการพ้นทุกข์ตามหลักปรัชญาของศาสนาพุทธ

Inspiration by Wat Chaiwatthanaram and the realization of cultural transmission, I took the liberty of conserving and inheriting such knowledge like what the ancestors did. Having thoroughly studies the elements, the beliefs, and culture that founded Wat Chaiwatthanaram, I designed the holy place “ Sri Suvarnabhumi Buddhist Place” in Koksamrong district, Lopburi province.

By applying the Idea of Light of Heritage. I dedicated myself as the cultural courier and created “Sri Suvarnabhumi Buddhist Place” which is a dharma retreat and Buddhist pilgrimage site built based on the belief about Tribhumi. The place is white with the layout resembling Tribhumi that represents peace, elegance, and faithfulness in Buddhism. Religious places are the continuation of culture as well as the torch of wisdom that will guide the next generations to the path of harmony, while at the same time feeling them from suffering to the Buddhist philosophy.

error: Content is protected !!