สัญลักษณ์ไทยกับแสงและเงา

THAI SYMBOLS WITH LIGHT AND SHADOW

แรงบันดาลใจและความประทับใจจากเรื่องราวเนื้อหาแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมในเวลาต่อมา ก่อให้เกิดเป็นผลงานชุดทักหานะคะ “สัญลักษณ์ไทยกับแสงและเงา” ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากผลงานชุดแสงเงาภายใน

ผลงานชุดนี้มีลักษณะของการนำสัญลักษณ์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนามาใช้ อาทิ สัญลักษณ์จากนิทานชาดกแต่ละเรื่องที่พระพุทธองค์เสวยชาติเป็นสัตว์ต่างๆ ทั้งในรูปของมนุษย์และเทวดา สัญลักษณ์ที่ปรากฏในไตรภูมิถูกลดทอนให้เรียกง่าย นำมาประกอบเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วางรูปแบบขึ้นมาใหม่ ก่อนที่จะกำหนดทิศทางของแสงเพื่อให้ได้รูปทรงและองค์ประกอบต่างๆตามทฤษฎีแสงและเงา

Motivated by Buddhist stories that later I had learnt brought about the next collection Thai Symbols with Light and Shadow, a continual development from the previous collection The Internal Light and Shadow.

For this series, Buddhist symbols such as those from the Jakata Tales telling the story of Lord Buddha reincarnated as animals, humans or gods were used. In the meantime, symbols in Triphum were reduced to be simpler and developed as part of the mural painting, which was created solely for the collection. Then, the orientation of light would be considered in order to get the most appropriate forms and composition according to the theory of light and shadow.

error: Content is protected !!