สื่อผสมกับทฤษฎีแสงและเงา

MIXED MEDIA AND THE THEORY OF LIGHT AND SHADOW

ด้วยความคิดที่ไม่หยุดนิ่งและต้องการทำงานค้นหาสื่อใหม่ๆ ที่เหมาะกับทฤษฎีแสงและเงา ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2525 – 2530 ผลงานของผมจึงเริ่มเข้าสู่กระแสสื่อผสม โดยได้นำเอาเทคนิควิธีการสมัยใหม่เข้าร่วมในการแสดงออก อาทิ สไลด์ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ เทปเสียง ไฟฟ้า สื่อต่างๆ สร้างแสง สี เสียง และภาพ ในผลงานบางชิ้นผู้ชมสามารถจับต้องได้ เป็นการทดลองนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบสร้างเป็นผลงานที่ให้ภาพและบรรยากาศของแสงและเงาในแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจ

รูปแบบการจัดแสดง คือ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปกับผลงาน การฉายเครื่องสายชนิดต่างๆ แทนค่าแสงของดวงอาทิตย์ที่ฉายลงบนผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นฉากรับภาพ เพื่อแสดงการเวลาในช่วงเช้า สาย บ่าย เย็น จนพลบค่ำ เลียนแบบการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ ส่วนเทปเสียงเป็นองค์ประกอบเพื่อแสดงสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติ เมื่อแสงเคลื่อนไปจนถึงเวลาค่ำมีเสียงจั๊กจั่นเข้ามาประกอบ เป็นต้น

Since I have been always searching for new methods that are suitable for the theory of light and shadow, I began branching out to multimedia from 1982 to 1987 by exercising modern techniques in the present of my work such as slides, movies, cassettes, electricity, media that produce light, colors, sounds and pictures. For some of my works, the audience could touch them. This experiment with modern technology brought about the artwork expressing the image and ambiance of light and shadow in a more exciting way.

The format of the presentation consists of activities together with the artwork. The projector used in this exhibition represents sunlight shining on a mural that acts as a screen. This is to indicate different periods during the day which are morning, late morning, late afternoon, evening, and night, through the imitation of the movement of the sun. Cassette tapes are also elements indicating the condition of natural surroundings, for example, the light in the morning will be accompanied by the crow of a cock or the cicada sound will be played once comes the night.

error: Content is protected !!