แสงเงาและการจัดวาง

LIGHT AND SHADOW AND THE INSTALLATION

การทำงานศิลปะร่วมสมัยแบบติดตั้งและจัดวาง (Installation) ช่วยขยายขอบเขตของการใช้เทคนิควิธีการนำเสนอแนวคิดได้อย่างไม่มีข้อจำกัดการนำวัสดุต่างๆ มาประกอบเป็นโครงสร้าง จัดวางเป็นสิ่งแวดล้อม หัวใจของแนวทางการทำงานในช่วงนี้อยู่ที่องค์ประกอบของผลงานซึ่งมีความประสานกลมกลืนกันเป็นเอกภาพ ทั้งรูปแบบ แนวคิด และเทคนิควิธีการ

ผลงานสร้างสรรค์พิเศษที่มีชื่อว่า “อวิชชา – ปัญญา 2541” สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เนื่องด้วยผมได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในศิลปินที่เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานในนิทรรศการ “กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร โครงการศิลปะเพื่อสาธารณะ” โดยผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นด้วยเทคนิคจัดวางสื่อผสมขนาดใหญ่ ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายตามแนวคิด สื่อต่างๆ ที่นำมาใช้ประกอบด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ แล้ววัสดุอื่นๆ จัดวางบนผิวน้ำในคลองหลอด กรุงเทพฯ ภายใต้ความคิดเชิงศาสนาที่เกี่ยวกับความไม่ดูและปัญญา

Instruction art expands the use of techniques in artistic creation so that one can present their Ideas unrestrictedly. The heart of my creative process during this period was the composition. I assembled objects into a structure before installing it as part of the surroundings, harmonizing its forms, concepts, and techniques together.

A special piece of work entitled “Ignorance – Wisdom 1998” was created in 1998. I was one of the invited artists to participate in the exhibition “Bangkok: the City of Angel, the Exhibition Project for the Public”. This work of art is a large mixed – media installation, a symbol that represents the concept of the work which is about ignorance and wisdom. The media applied are newspapers and other materials installed on the water in Klong Lord, Bangkok.

error: Content is protected !!