Slider


ทฤษฎีแสงเงา

     ทฤษฎีแสงเงา ถูกค้นพบจากการที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทองได้ศึกษามุมมอง แง่มุม และการขลุกตัวอยู่กับวัด อันเป็นรากทางวัฒนธรรม และรากฐานวิถีชีวิต ที่แฝงเนื้อหาความ ศักดิ์สิทธิ์ ความลึกลับ ความศรัทธา บนฐานการค้นพบที่ว่าแสงเดินทางไม่รู้จบ แต่แสงจะหยุดการ เดินทางก็ต่อเมื่อมีวัตถุตัวกลางมากั้นแสง ยกตัวอย่างเช่นผนังหรือฉากหลังที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิด แสงและเงาขึ้น การจ้องมองแสงที่กระทบลงผนังโบสถ์ทำให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง สร้างผลงานจิตรกรรมที่ตัดทอนรูปทรง ที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรมออกไป คงเหลือแต่ ระนาบของสถาปัตยกรรมที่ดูเรียบง่าย มุ่งแสดงแต่สาระสำคัญ คือ แสงและเงา สีที่นำมาใช้ในผลงาน ก็เพียงไม่กี่สี เน้นน้ำหนัก ขาว เทาอ่อน เทาแก่ ไปจนถึงน้ำหนักที่เข้มที่สุด แทนค่าสีตามระยะจริงด้วย น้ำหนักอ่อนและแก่ การใช้สีระบายแบบเรียบให้เกิดระยะด้วยวิธีใช้เส้นเดินของผนัง สร้างทัศนียภาพ ทางความลึก และการทับซ้อนของรูปทรง ทั้งสถาปัตยกรรมไทย และสถาปัตยกรรมตะวันตก

     ลักษณะ ของแสงที่ตกกระทบสถาปัตยกรรมภายนอก และแสงตกกระทบที่ลอดผ่านเข้ามาภายใน สถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างเช่น พระอุโบสถ เป็นต้นว่าด้วยผลงานจิตรกรรม

นอกจากผลงานงดงานจิตรกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทองได้ศึกษาคิดค้นทดลอง พัฒนาการผลงานสร้างสรรค์ด้วยทฤษฎีแสงเงา มาตลอดระยะเวลา กว่า 5 ทศวรรษ ด้วยเทคนิค วิธีการที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การนำแสงที่มีต้นกำเนิดจากแสงพระอาทิตย์จริง ๆ มาใช้ ประกอบฉายทาบลงในผลงานจิตรกรรม

การใช้เทคนิคสื่อผสม เทคนิคภาพพิมพ์ ศิลปะการจัดวาง และการทดลองสร้างผลงานประติมากรรมกระดาษ ผสมด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ การใช้วัสดุแผ่นทอง แผ่นเงิน พิมพ์นูน ปัดปะลงไป สัญลักษณ์ที่ปรากฏจะสื่อสาระความนิ่ง ความสงบ และความศรัทธา ทางพุทธปรัชญา ยกตัวอย่างเช่น เส้นสายลายตวัดของลวดลายศิลปะไทยอย่างลายกนก ลายรดน้ำ เป็นต้น

จึงนับได้ว่าศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เป็นศิลปินนักค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงาน ที่ ทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และจะเห็นได้ว่าผลงานมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดทุกปี จากการ ทำงานตั้งแต่เริ่มต้น เนื้อหาหลักจะแสดงเรื่องแสงและเงา แฝงความสงบ ความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ ในทางศาสนา จนมาสู่ผลงานในยุคปัจจุบันที่ใช้หลักการของการเรียนรู้เรื่องแสงและเงาที่ตกกระทบ วัตถุภายในและภายนอก มาพัฒนาทั้งรูปแบบและเทคนิค ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์ที่สื่อสาระทางพุทธ ศาสนา และลวดลายศิลปะไทย มาจัดองค์ประกอบอย่างเรียบง่าย สมดุล

error: Content is protected !!