Slider
คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

         ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2552 และศิลปินชั้นเยี่ยม ลำดับที่ 14 สาขาจิตรกรรม ผู้มีแนวคิดที่ว่า “มนุษย์ต้องปรับตัวให้ทันยุค สมัย ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งควรนำมาปรับให้เกิดดุลยภาพระหว่างการ อนุรักษ์กับการพัฒนา”
………………………………………….
จากการเรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านการเรียนการสอนของครูเหม เวชกร “จิตรกร มือเทวดา” ศิลปินและจิตรกรชาวไทย ที่มีผลงานโดดเด่นแนวเหมือนจริง ส่งผลให้การเรียนรู้การวาด ภาพของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง ไม่ใช่แค่เพียงการสังเกตสภาพแวดล้อม และวาดตามสิ่ง ที่ตาเห็นเท่านั้น แต่เป็นการเข้าใจสภาพธรรมชาติที่เคลื่อนไปตามเวลา ระยะของแสง ที่มีผลต่อสี หรือ ลักษณะของวัตถุที่ถูกแสงตกกระทบ

ยกตัวอย่างการเฝ้าสังเกตก่อนเมฆในช่วงระยะเวลาแต่ละช่วง เป็นวัน ๆ โดยไม่ขยับไปไหนเพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่าง และองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏใน ธรรมชาติอันนำไปสู่ภาวะแห่งความลุ่มลึกทางความรู้สึก ทำให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เริ่มเข้าใจสภาวะของแสงและเงา รวมถึงองค์ประกอบของเส้น สี แสง ระยะ จุด น้ำหนัก แบบรูปของ ที่ว่าง จนกระทั่งถึงลักษณะของผิว ประกอบการเรียนรู้ชีวิตผ่านการเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่กับวิถี และ วัฒนธรรมแห่งความเป็นวัด ทำให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เข้าใจและเข้าถึงดุลยภาพ ของการสร้างสรรค์
………………………………
ผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัยด้วยการรู้รากความเป็นไทยของตน อันหมายถึง ธรรมชาติ และวิถีทางวัฒนธรรมที่อยู่กับวัดวาอาราม ปรัชญาแห่งความเป็นพุทธศิลป์ และการเรียนรู้ ทฤษฎีศิลปะแบบตะวันตก ที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมจากศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีลำดับขั้นตอน มั่นคงก่อเกิดเป็น ทฤษฎีแสงเงาที่เป็นคุณูปการต่อวงการศิลปะทั้งในแง่การสร้างสรรค์ และทฤษฎีการเรียนรู้อย่าง กว้างขวางต่อมาจนถึงปัจจุบัน

More Picture

error: Content is protected !!