แสงสุวรรณภูมิแสงแห่งปัญญา

SAVARNABHUMI LIGHT: THE LIGHT OF WISDOM

ที่มาของแรงบันดาลใจจากแนวความคิดชุด แสงสุวรรณภูมิ (แสงแห่งปัญญา)

จากความบันดาลใจผ่านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในสุวรรณภูมิที่สะท้อนผ่านงานศิลปวัฒนธรรม งานสถาปัตยกรรม งานประณีตศิลปกรรม งานลวดลายประดับในสถาปัตยกรรม และศาสนสถานที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละอาณาจักรในดินแดนสุวรรณภูมิ

จากความบันดาลใจผ่านแนวความคิดและความศรัทธา สื่อผ่านรูปทรง ลวดลาย สีสัน งานประณีตของแต่ละอาณาจักรในดินแดนสุวรรณภูมิอันมีรากฐาน แนวความคิด แรงบันดาลใจที่มาจากธรรมชาติ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล ต้นไม้ใบหญ้า และสิ่งแวดล้อมที่นำมาตีความแทนค่าออกมาเป็นสัญลักษณ์ ลวดลาย สีสัน งานประณีตศิลป์ คลินิกการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละอาณาจักร ที่มีความโดดเด่นเฉพาะของศิลปะในอาณาจักรสุวรรณภูมิ คือ แนวความคิดหลักและวัตถุประสงค์ของศิลปกรรมชุด “ลวดลายสีสันสุวรรณภูมิ”

INSPIRATION OF SUVARNABHUMI LIGHT: THE LIGHT OF WISDOM

The concept is inspired by religion, arts, culture along with the way of life of people who lived in Suvarnabhumi. Their lives and cultures were depicted in paintings, architecture, patterns on architecture, and religious places that were exceptionally unique.

The inspiration from ideas and faith is expressed in the forms of shapes, patterns, colors, and other delicate works of each kingdom in the land of Suvarnabhumi. All of Suvarnabhumi artworks were based on nature, mountains, rivers, oceans, and trees that were interpreted and created in the froms of Symbols, patterns, colors, and other find arts, showing an identity of each community in the kingdom. The uniqueness of Suvarnabhumi art is the major concept and objective of the artwork called “Patterns and Colorfulness of Suvarnabhumi.”

“วัฒนธรรมด้านอาหารเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่โดดเด่นของดินแดนแถบสุวรรณภูมิ แต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ในการปรุง และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในการปรุง และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและประชาชนของตน ผมต้องการกระตุ้นจิตสำนึกให้เพื่อนมนุษย์ดูแลสุขภาพร่างกายผ่านการบริโคอาหารที่ดีมีคุณภาพให้ถูกต้องตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวิต (หนักเช้า เบาเที่ยง เลี่ยงเย็น)

            “Food culture is another remarkable branch of arts of Suvarnabhumi. Every country and each local has their own signature tastes and cooking methods which appropriate to the terrain, climate, and people. Accordingly, the work is intended to provoke the awareness of healthy food consump-tion according to the body biological clock (heavy breakfast, light lunch, no dinner).”

error: Content is protected !!