ชุดแสงและเงา

Light and Shadow

ผลงานชุด “แสงและเงา” ชุดนี้เป็นผลงานต่อเนื้องจากแนวทางการทำงานชุดแสงและเงาก่อนหน้านี้ โดยในผลงานชุดนี้มีการพัฒนาโดยพยายามสร้างพื้นที่ของแสงที่หลากหลายรูปทรงมากขึ้น และปรากฎบนผนังอย่างมีระยะตื้นลึก ตัดทอนรายละเอียดที่เป็นเส้นของโครงสร้างอาคารหรือพื้นผิวของวัตถุทั้งในส่วนแสงและในส่วนที่เป็นเงามืดขณะเดียวกันเน้นรูปทรงของแสงให้สว่างมากขึ้น ผลงานแสงและเงา ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี พ.ศ. 2518

The artwork series “Light and Shadow” is a continuation from the previous collection, however, with an upgrade. I tried to create the light in various forms and with perspective. Details of the structure of the building or the texture of the object, both light and dark past, were minimized. Meanwhile, the form of light was brightened up even more. The work of art in this series received 1st Prize: Gold Medal from 23rd National Exhibition of Art in 1975.

error: Content is protected !!